سخت کار کنید تا دیگران به شما احترام بگذارند؛ سخت کارکردن اولین قدم برای رسیدن به اهدافی است که در نظر دارید.

- استیو جابز