آنچه که باید از آن بترسیم خود ترس است.

- فرانکلین دی. روزولت