تغییری باشید که می‌خواهید در دنیا ببینید.

- مهاتما گاندی