ای بس که نباشیم و جهان خواهد‌بود

نی نام زِ ما و نه نشان خواهد‌بود

زین پیش نبودیم و نَبُد هیچ خَلَل

زین پس چو نباشیم همان خواهد‌بود

- عمر خیام