شاید شما هم به این فکر کرده باشید که خیلی از نوشته هایی که خط فرمان برای ما باز میکند مانند صفحات man، انتخاب ابزار نمایشش چطوریه. PAGER  یکی از متغیرهای محیطی تو لینوکسه  که ابزار نمایش این متون رو مشخص میکنه که معمولا پیشفرض روی less تنظیم شده است. برای سیستم خودتون رو چک بکنید :

echo $PAGER

خب میتونید تغییرش بدید به more یا هرچیز بهتری که میشناسید :

PAGER=more

یا اگر راضی نبودید برگردید به همون ابزار پیش فرض. :)